سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

ماه صِیام به پایان رسیدودلها زِدُوده شد*وای برکسی که دراین ماه..

تصویر مرتبط

***نسیم معرفت***

 

به نام خدا

 


** ماه صِیام به پایان رسید و دلها زِدُوده شد * وای برکسی که دراین ماه رفوزه شد


ماه صِیام به پایان رسید و دل ها زِدُوده شد

وای   بر   کسی که  در  این  ماه رفوزه شد


***************


ماه صیام تمام گشت و دل ها زدوده شد

 
وای بر  کسی  که در این ماه رفوزه  شد


 

شعر از سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 آن زمانی که دلِ حیدرِکرّار شکست+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لا

نتیجه تصویری برای مظلومیت مولا علی ع

***نسیم معرفت***

 

به نام خدا

آن زمانی که دلِ حیدرِ کرّار شکست

غم عالَم به دلِ مادرِ سادات نشست

 

سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی
چهره از نامحرمان پنهان کردن بهتر است+آیت الله سیداصغرسعادت میرقد

نتیجه تصویری برای حجاب بانوان

***نسیم معرفت***

 

به نام خدا

 

بانوان را گرچه عیبی نیست آرایش ولی

چهره از نامحرمان پنهان کردن بهتر است

 

سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجیدویدم و دویدم و دویدم * دل آرامی بغیر او ندیدم

نتیجه تصویری برای گل های گلدان

***نسیم معرفت***

 

 

به نام خدا

 

** دویدم و دویدم و دویدم *  دل آرامی بغیر او ندیدم+نسیم ادب

 

 

دویدم  و دویدم   و   دویدم

دل آرامی بغیر  او  ندیدم

بُوَد عشق خدا عشق حقیقی

من از روز  ازل آن را   خریدم

 

یا


من از عشق مجازی دل بُریدم

 

یا

 

زهرچه غیر او من دل بُریدمسید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی