سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

خری گر نیاید به نزدیک بار - بزور و بشلاّق کَشندش به کار

Related image

 

خری  گر نیاید  به نزدیک  بار

بزور و بشلاّق کَشندش به کار

 


سیداصغر سعادت میرقدیم لاهیجیدور شور از اهل دود و اهل سیگار و مواد

Related image

***نسیم معرفت***


 هر که با خوبان نشیند عاقبت گُل می شود

هر که با بد ها نشیند لا جَرَم خُل می شود

 


سیداصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 

******************************


همنشین صالِحان باش نی کسانِ نابکار

می گریز از نابکار و مُفسد و بی بند و بار

دور شور از اهل دود و اهل سیگار و مواد

داده اند  این نابکاران زندگی ها را به بادسیداصغر سعادت میرقدیم لاهیجیبا مُحمّد زنده ایم و با عَلِیّ * راه حقّ با این دو گردد مُنجلیّ

Related image

***نسیم معرفت***

 

** با مُحمّد زنده ایم و با عَلِیّ * راه حقّ با این دو گردد مُنجلیّ+ نسیم ادب

 

 

حرف مُفت  و حرف شیطانی مَزَن

مُهر شیطانی به پیشانی مَزَن

راه عقل و عاقلان را پیشه کن

در تمامِ  کارها  اندیشه  کن

گر تو خواهی عزّت و شَأن و وقار

گام  بگذار  در طریق  اُستوار

اُستوار است راه دین مُصطفی

جانشینش هست عَلیِّ مُرتضی

گر تو خواهی راه حَقِّ مُصطفی

چنگ  زن  بر  دامن  آلِ عَبا

غیر راه مُصطفی و مُرتضی

غَیّ و گمراهی است در نزد خدا

با مُحمّد  زنده ایم  و  با  عَلِیّ

راه حقّ با این دو گردد مُنجَلِیّ

 

سیداصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 

 

** آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی