سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

به تجربه بر من چنین نمایان شد*بدعاقبت آنکه همنشین نادان شد

Related image

***نسیم معرفت***

 

 

* به تجربه بر من چنین نمایان شد*بدعاقبت آنکه همنشین نادان شد

 

 

به تجربه بر من چنین نمایان  شد

بدعاقبت آنکه همنشین نادان شد

 

سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 
درفراقت مَنِ دلداده چوشمع آب شدم+جان به لب آمدودرهجرتوبی تاب شدم


Image result for ?شمع?‎

 

***نسیم معرفت***


 

در فراقت مَنِ دلداده چو شمع آب شدم

جان به لب آمدودر هجر تو بی تاب شدم

 

سید اصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 

 
من ازآندم که بعشق توگرفتار شدم* طعنه و نیشِ خلایق خریدار شدم

Related image

***نسیم معرفت***

 

 

**من ازآندم که بعشق توگرفتار شدم* طعنه و نیشِ خلایق خریدار شدم +نسیم ادب+کلیک

 

 

من از آندم که بعشق تو گرفتار شدم

طعنه  و  نیشِ خلایق  خریدار  شدم

 

****


من از آندم که بعشق تو گرفتار  شدم

طعنه و رنج و غم از خلق خریدار شدم

 

 

سیداصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی


****************************************************************************

 

** دریادتوأم یا که تو دریاد منی*شیرین منی یا اینکه فرهاد توأم+شعر از استاد سعادت میرقدیم لاهیجی+ نسیم ادب+کلیک

 

** ای عشق تو اندر دل عاشق * بر پا کنی موجی که آرام نگیرد+شعر از استاد سعادت میرقدیم لاهیجی+نسیم ادب+کلیک