سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

سخن چین بدبخت هیزم کش است

 

دعواسخن چین بدبخت هیزم کش استدعوا


 

سخن میان دو دشمن چنان گوی که گر دوست گردند شرم زده نشوی.

میان دوکس جنگ چون آتش است

سخن چین بدبخت هیزم کش است

کنند این و آن خوش دگرباره دل

وی اندر میان کوربخت و خَجِل

میان   دو تن   آتش   افروختن

نه عقل است و خود در میان سوختن

گلستان سعدی باب هشتم در آداب صحبت(آداب همنشینی واجتماعی ...)

با تصحیح  حسین استاد ولی ص260