سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

عقل را روشن نگه دار ای عموبه نام خدا

شعری ناقابل از بنده در باب عقل


عقل را فربه نما ای جان من

عقل تو قُوّت دهد برجسم وتن

آدمی از عقل می یابد شرف

هیکل بی عقل باشد چون خزف

معرفت از عقل باشد نی زتن

آفرین برآنکه دریابد سخن

هست عیار آدمی در عقل او

عقل را روشن نگه دار ای عمو


نکته:  یکی از عزیزان لاهیجانی چند سال پیش برایم نقل کرد که یکی از روحانیون بزرگوار در ماه رمضان برای تبلیغ به محل ما آمد واز اول ماه تا آخر ماه ، محور بحث هایش درباره عقل وآثار وبرکات عقل بود. مردم هم بعد از چندروزی یکدیگر رو نگاه می کردند و می گفتند که این حاج آقاچیز دیگری بلد نیست؟!!! همه اش بحث وصحبت از عقل؟!!!

ایشون می گفت که ماه رمضان تمام شد وهرکس مشغول کارخودش شد تا اینکه یک روزی در آن محل چند خانواده با دعوا وفحش و... به جان هم افتادند....  گفت که من هم رفتم به آنها گفتم حالا فهمیدم که چرا بنده خدا حاج آقا  یک ماه درباره عقل برامون صحبت می کرد. معلومه که همه شما ها بی عقلید!!! سرچیزهای بی خود وبی ارزش به جان هم افتادید. اگر عقل تون رو بکار می انداختید اینجور با هم درگیر نمی شدید.....!!!

سیداصغرسعادت میرقدیم