سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

آنکه راچشم بصیرت باشد..+شعرازآیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیج

نتیجه تصویری برای بصیرت

نتیجه تصویری برای بصیرت

***نسیم معرفت***

به نام خدا

 

آنکه را چشم بصیرت باشد

در پی حق و حقیقت باشد

وآنکه از راه حقیقت دور است

دلش از درک حقیقت کور است


** آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی