سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

آنان که قدمی سوی ادب گام نهند

به نام خدا


یک بیت شعر از بنده تقدیم شما


آنان که قدمی سوی ادب گام نهند

ازبی ادبی  رها و  خوشنام شوند


سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

**********************************************

***نسیم معرفت**

به نام خدا

 

دوبیت شعر ناقابل از بنده تقدیم شما :

 

**با اهل ادب نشین که بهنام شوی

 

گر تو قدمی سوی ادب گام نهی

از بی ادبی رها و خوشنام شوی

از اهل ادب جدا مشو ای عاقل

با اهل ادب نشین که بهنام شوی


سیداصغرسعادت میرقدیم