سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

آنچه بینی (همان) تو خواهی شد


به نام خدا


یک بیت شعر ناقابل از بنده تقدیم شما:


آنچه بینی (همان) تو خواهی شد

وآنچه خواهی همان توخواهی دید


سیداصغر سعادت