سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

با فرومایه روزگار مبر

 

 

با فرومایه روزگار مبر

 

 

ابر اگر آب زندگی بارد

    هرگز از شاخ بید برنخوری

با فرومایه روزگار مبر

   کزنی بوریا شکر نخوری

* نی بوریا : نی حصیر


گلستان سعدی با تصحیح  حسین استاد ولی ص52

 

 بلوغ یک نشان بیشتر ندارد

 

 

 

 
 
به نام خدا

بلوغ یک نشان بیشتر ندارد

طفل بودم که بزرگی را پرسیدم از بلوغ گفت در مسطور آمده است که سه نشان دارد یکی پانزده سالگی و دیگر احتلام و سیّم بر آمدن موی پیش اما در حقیقت یک نشان داردو بس آنکه در بند رضای حق جلّ وعلا بیش از آن باشی که در بند حظّ نفس خویش و هر آن که درو این صفت موجود نیست به نزد محققان بالغ نشمارندش.

به صورت آدمى شد قطره آب

              که چل روزش قرار اندر رحم ماند

و گر چل ساله را عقل و ادب نیست

                به تحقیقش نشاید آدمی خواند

              **

جوانمردی ولطف است ادمیت
            همین نقش هیولانــــی مپندار
هنر بایدکه صورت می توان کرد
            به ایوانها در از شَنگَرف و زنگار
جو انسان را نباشدفضل احسان
           چه فرق از آدمـــی تا نقش دیوار
به دست آوردن دنیا هنر نیست
              یکی را گر توانی دل به دست آر

گلستان سعدی باب هفتم حکایت 11
بندگی کن تا که سلطانت کنند

 

 

 

بندگی کن تا که سلطانت کنند

           تن رها کن تاهمه جانت کنند


خوی حیوانی سزاوار تو نیست


         ترک این خو کن که انسانت کنند


چون نداری درد درمان هم مخواه


            درد پیدا کن که درمانت کنند

 
اربعین حسینی ع برعاشقان ومحبان اهلبیت علیهم السلام تسلیت

 « سرمایه ی خوبان »

 

 

 

به نام خدا

 

 

« سرمایه ی خوبان »


آیه آیه همه جا سوره ی قرآن ادب است

 

باادب باش که تکلیف جوانان ادب است

فرق  مابین بنی آدم وحیوان  ادب است

راحتِ روح زنان،زینت مردان ادب است

باادب باش که سرمایه ی خوبان ادب است

آیه آیه همه جا سوره ی  قرآن ادب است

باادب باش که اندرهمه جا یابی راه 

در قیامت نشود روی سفید تو سیاه

همچویوسف به سرتخت برآیی ازچاه

باادب باش که سرمایه ی خوبان ادب است

آیه آیه همه  جا سوره ی قرآب ادب است

گرتو خواهی که دلت دردوجهان شادشود

هه کس از سخنت خرم و دل شاد  شود

خاطرت یک سره از رنج و غم آزاد شود

باادب باش که سرمشق جوانان ادب است

آیه آیه همه جا  سوره ی قرآب ادب است

بی ادب میشود از فیض الهی  محروم

خویش رامیکندازجهل و شقاوت معدوم

از احادیث و روایات به ما شد  معلوم

شرف و منزلت مرد سخندان ادب است

آیه آیه همه جاسوره ی قرآن ادب است

گشت ازعلم وادب،مذهب اسلام ، عیان

شرح این مسئله امروز نگنجد به بیان

«خوش بودگرمحک تجربه آیدبه میان »

محک خالص کافر ز مسلمان ادب است

آیه آیه همه جاسوره ی قرآن ادب است

مرد را  معرفت علم و ادب می باید

روح را لذت تفریح  و طرب می باید

گرچه درکسب هنررنج وتعب می باید

        آن که هرمشکلی ازوی شودآسان ادب است   

آیه آیه  همه جا  سوره ی قرآب ادب است

                                  دیوان «نسیم شمال»


«درباره ی شاعر»

نام:سید اشرف الدین                   نام خانوادگی:حسینی 

فرزند:سید احمد                        سال‌ تولد:1278ه.ق 

محل تولد:قزوین                        لقب:نسیم شمال و سید اشرف الدین گیلانی


«ترجمه شعر»

« سرمایه ی خوبان »

باادب باش که تکلیف جوانان ادب است

فرق  مابین بنی آدم وحیوان  ادب است

راحت روح زنان،زینت مردان ادب است:

(سعی کن همیشه با ادب باشی زیرا تکلیف و وظیفه ی جوانان با ادب بودن است ، تفاوت میان حیوان و انسان هم ادب است، راحتی روح بانوان و آنچه باعث آراستگی مردان می شود ادب است.)

باادب باش که سرمایه ی خوبان ادب است

آیه آیه همه جا سوره ی  قرآن ادب است:

 (همواره مؤدب باش زیرا ادب دارایی انسان های نیک سرشت است و همه جای کلام خدا هم بر مؤدب بودن تأکید دارد .)

( آیه آیه ... معنای دیگری هم می تواند داشته باشد : ادب مانند آیه های قرآن در همه جا با ارزش و مهم است)

باادب باش که اندرهمه جا یابی راه

 در قیامت نشود روی سفید تو سیاه

همچویوسف به سرتخت برآیی ازچاه:

 (همیشه ادب داشته باش تا بتوانی از این طریق در همه جا نفوذ کنی « در دل مردم جای بگیری » و در روز قیامت روسفید و سربلند باشی و مانند حضرت یوسف ( ع ) که از میان چاه به پادشاهی رسید به جایگاهی رفیع برسی)

باادب باش که سرمایه ی خوبان ادب است:

(با ادب باش که خوب شدن انسان ها ادب است.)

 آیه آیه همه  جا سوره ی قرآب ادب است

گرتو خواهی که دلت دردوجهان شادشود

 هه کس از سخنت خرم و دل شاد  شود

خاطرت یک سره از رنج و غم آزاد شود:

(اگر می خواهی درهردو دنیا همواره شاد و خرم باشی و همه از سخن تو لذت ببرند و خوشحال شوند و فکر و خیالت از هر گونه غم و غصه راحت باشد.) 

باادب باش که سرمشق جوانان ادب است:

(با ادب باش که الگوی جوانان ادب است.)

 آیه آیه همه جا  سوره ی قرآب ادب است

 بی ادب میشود از فیض الهی  محروم

 خویش رامیکندازجهل و شقاوت معدوم

از احادیث و روایات به ما شد  معلوم:

(انسان بی ادب از بخشش خداوند بی نصیب می ماند از روی نادانی و بدبختی خود را به نابودی می کشاند از حکایات و سخنان و احادیث برای ما روشن شده است که:)

شرف و منزلت مرد سخندان ادب است:

(آبرو و مقام فرد دانا ادب است.)

آیه آیه همه جاسوره ی قرآن ادب است

گشت ازعلم وادب،مذهب اسلام ، عیان

شرح این مسئله امروز نگنجد به بیان :

(آنچه آشکار کننده و بیانگر دین اسلام است دانش و ادب است و شرح و توضیح دادن این مسئله در این جا به درازا می کشد . چقدر خوب است که ابزار سنجش ما ، تجربه و آزمایش باشد . ( تجربه به خوبی ارزش مؤدب بودن را نشان می دهد ) 

«خوش بودگرمحک تجربه آیدبه میان »

محک خالص  کافر ز مسلمان ادب است:

(بهترین وسیله ی تشخیص کافر و مسلمان هم همین ادب است . ادب نشانگر مسلمان بودن است و سرتاسر قران کریم بر با ادب بودن تأکید می کند .)

آیه آیه همه جاسوره ی قرآن ادب است

مرد را  معرفت علم و ادب می باید

روح را لذت تفریح  و طرب می باید

گرچه درکسب هنررنج وتعب می باید:

 (انسان باید دانش و شناخت و ادب داشته باشد و برای راحتی و شادی روح انسان ادب لازم است گر چه برای به دست آوردن دانش و اگاهی باید رنج و زحمت و سختی کشید)

آن که هرمشکلی ازوی شودآسان ادب است:

 (چیزی که مشکلات برای آن آسان اند ادب است.)

آیه آیه  همه جا  سوره ی قرآب ادب است

http://sarmayekhoban.lxb.ir/آرزو دارم که گر گل نیستم خاری نباشم

به نام خدا

 

 

آرزو دارم که گر گل نیستم خاری نباشم

 

 

 

 

آرزو دارم که گر گل نیستم خاری نباشم

              باربردار ار ز دوشی نیستم باری نباشم

گرنگشتم دوست با صاحبدلی دشمن نگردم

           بوستان بهر خلیل ار نیستم ناری نباشم

نیست گر درآستینم دست بهر دستگیری

          باری اندرآستین این وآن ماری نباشم

گرکه نتوانم ستانم داد مظلومی زظالم

          باز آن خواهم که همکار ستمکاری نباشم

گرنگشتم رحمتی برخلق زحمت هم نگردم

         گر نمی جویم دلی از کس دل آزاری نباشم

....................................................

شمسم وخواهم که گر روشن نسازم محفلی را

        محفلی را    مانع  اشراق  انواری   نباشم       

                                  .

شعر از حجت الاسلام جعفر شمس لنگرودی گیلانی

{نقل از کتاب خاطرات شمس لنگرودی ص121}

 ای که پنجاه رفت و در خوابی

 

 

 

ای که پنجاه رفت و در خوابی

 

هر دم از عمر می رود نفسی

      چون نگه می کنم نمانده بسی

ای که پنجاه رفت و در خوابی

            مگر این پنج روزه دریابی

خجل آنکس که رفت و کار نساخت

       کوس رحلت زدند و بار نساخت

خواب نوشین بامداد رحیل

         باز دارد پیاده را ز سبیل

هر که آمد عمارتی نو ساخت

         رفت و منزل به دیگری پرداخت

وان دگر پخت همچنین هوسی

        وین عمارت بسر نبرد کسی

یار ناپایدار دوست مدار

      دوستی را نشاید این غدّار

نیک و بد چون همی بباید مرد

       خنک آنکس که گوی نیکی برد

برگ عیشی به گور خویش فرست

       کس نیارد ز پس تو پیش فرست

عمر برفست و آفتاب تموز

       اندکی مانده خواجه غرّه هنوز

ای تهی دست رفته در بازار

        ترسمت پر نیاوری دستار

هر که مزروع خود بخورد به خِوید

        وقت خرمنش خوشه باید چِید


دیباچه(مقدمه) گلستان سعدی با تصحیح حسین استاد ولی ص33
رهبر امین - شعری در وصف آیت الله خامنه ای

 


به نام خدا

 

 

  رهبر امین    

رهبر من نور چشمان من است

 

 

رهبر امین - شعری در وصف آیت الله خامنه ای

 


 
رهبر من نور چشمان من است                 عشق او آیین و ایمان من است
 
ذوالفقار حیدری در دست او           طاعتش میثاق و پیمان من است
 
سیدی از نسل پاک فاطمه(س)      هم ز نسل شیر یزدان من است   
  
در ولایت وارث آل نبی   (ص)         جانشینی از   امامان   من است   
 
همچو مه تابد به قلب شیعیا ن       نائب خورشید پنهان من است  
 
در هدایت سوی حق آرد   مر ا           این هدایت سمت قرآن من است

 

دوستانش دوست می دارم همی    دشمن او دشمن جان من است 

 
آنکه   مهر او ندارد   در وجو د          بی گمان همکیش نادان من است
 
در سخن چون ابر می بارد به دل       در کویر خشک باران من است 
 
در حضورش موج دریا دیده ام         در کلامش راحت جان من است    
 
در نگاهش غرق دریا می شو م         واژه هایش در و مرجان من است
 
قلب تارم را صفایی می دهد          جامع فکر پریشان من است  
 
من مرید آن دل   وارسته ام               او مراد و پیر عرفان من است    
 
بوی یوسف می دهد پیراهنش          گرچه خودیعقوب کنعان من است
 
من چو سنگم او چو کوه بیستون        من چو مورم او سلیمان من است
 
من چو بلبل او چو باغ پر زگل            من چوبرگ اوسروبستان من است   
 
نام او ورد زبانم روز   و شب             عشق اودرداست ودرمان من است
 
آرزوی دیدنش   دارم به    دل       در فراقش شهر زندان من است  
 
ای خوش آن روزی که بینم رهبرم         ساعتی در خانه مهمان من است  
 
هرگز ای یاران دعایش می کنید          شب نمازش ذکر یاران من است
 
روی خوبش با دو چشمت دیده ای             چهره اش چون ماه تابان من است 
 
غرق دریای تهاجم را چه غم         ناجی کشتی ز طوفان من است 
 
گر چه دشمن نقشه ها دارد بسی      حامی او حی سبحان من است     
 
در امانت او ‹‹ امین ›› انقلا ب           در شجاعت شیر میدان من است    
 
راه او باشد    ره پیر خمین (ره)      رهروراه شهیدان من است     
 
افتخار ما   بود ‹‹ سید علی ››       سرور من جان جانان من است 
 
چون فقیه وعالم است ودین شناس       مرجع تقلید دوران من است  
 
روز ششم ماه  تیر از سال شصت         رهبرم جانباز ایران من است 
 
ای خداوندا   نگهدارش تو   با ش           چون دعای او نگهبان من است    
 
شعر امروزم که وصف رهبر است          بهترین اشعار دیوان من است 
 
پیروانش نی به پاکستان و   هند      درفلسطین است و لبنان من است   
 
گوئیا مهدی(عج) چنین گوید که او         بهترین اصحاب و یاران من است   
      


 
* ‹‹ امین ›› تخلص شعری رهبر معظم انقلاب است.


وب اشعار فاطمیhttp://fatemi84.blogfa.com/

 


اطاعت ازخدا وبرکات آن

 

اطاعت ازخدا وبرکات آن

 

حکایت کنند از بزرگان دین

    حقیقت شناسان عین الیقین

که صاحبدلی بر پلنگی نشست

   همی راند رهوار و ماری به دست

یکی گفتش: ای مرد راه خدای

     بدین ره که رفتی مرا ره نمای

چه کردی که درنده رام تو شد

          نگین سعادت به نام تو شد؟

بگفت ار پلنگم زبون است و مار

        وگر پیل و کرکس، شگفتی مدار

تو هم گردن از حکم داور مپیچ

         که گردن نپیچد ز حکم تو هیچ

چو حاکم به فرمان داور بود

          خدایش نگهبان و یاور بود

محال است چون دوست دارد تو را

         که در دست دشمن گذارد تو را

ره این است، روی از طریقت متاب

          بنه گام و کامی که داری بیاب

نصیحت کسی سودمند آیدش

         که گفتار سعدی پسند آیدش

دیباچه (مقدمه وآغازین) بوستان سعدی  باتصحیح حسین استاد ولی   ص34

 


سنجیده وحساب شده سخن گفتن

 

به نام خدا

 

سنجیده وحساب شده سخن گفتن


....بُزُرجمِهر بشنید و گفت: اندیشه کردن که چه گویم بِه از پشیمانی خوردن که چرا گفتم؟!


سخندان پرورده پیر کهن

        بیندیشد آنگه بگوید سخن

مَزن تا توانی بگفتار دم

      نکو گوی گر دیر گویی چه غم

بیندیش و آنگه بر آور نَفَس

      و زان پیش بس کن که گویند بس

به نطق آدمی بهتر است از دوابّ

         دوابّ از تو بِه گر نگویی صواب


دیباچه (مقدمه و آغازین )گلستان سعدی با تصحیح حسین استاد ولی ، ص41.

    1   2      >