سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

چون درد ما زعشق است پایان نمی پذیرد


به نام خدا

 

 

شعری ناقابل از بنده تقدیم شما


دردی که در دل ماست درمان نمی پذیرد

        چون درد ما زعشق است پایان نمی پذیرد

زنهارمرو ره عشق کاین وادی خطرناک

        هرکس که رفت کارش سامان نمی پذیرد

چون فیض حضرت حق دایم نثارما است

            آنی ضمیر ما هم    حرمان نمی پذیرد

دردفتر حقایق ثبت است آنچه خواهیم

            از مابجز  حقیقت    جانان نمی پذیرد

بگذار تابگوییم بی پرده این سخن را

             اسرار  عارفان  را  نادان   نمی پذیرد


سیداصغر سعادت میرقدیمبیاییم قدر هم دانیم و حرمت ها نگهداریم

 

 

به نام خدا

شعری ناقابل ازاینجانب تقدیم شما

 

 

بیاییم قدر هم دانیم و حرمت ها نگهداریم


دراین دنیا که چند روزی من وتو مهلتی داریم

                    بیاییم قدر هم دانیم و حرمت ها نگهداریم

خلاف دین و آیین است به جان هم درافتادن

                   اگر نامهربان باشیم همه باهم   زیانکاریم

سفارش های دین ماست که باهم مهربان باشید

                    بیا ثابت کنیم باهم که با هم یار وغمخواریم

دل آزردن چه می ارزد یکی را دل بدست آور

                   بیا یکدل شویم باهم کسی را  دل نیازاریم

نهایت اینچنین گوید سعادت  حرف آخر را

                  نرنجانیم نرنجانیم دلی  را  ، دل بدست آریم


سیداصغر سعادت میر قدیمپیش هرکس راز دل افشا مکن

 

 

 به نام خدا

شعری ناقابل از اینجانب

پیش هرکس راز دل افشا مکن


پیش هرکس راز دل افشا مکن

مشورت با ناکس و  اعدا مکن

هرکسی را نی توان گفت آدم است

هرسخی را نی توان گفت حاتم است

راز دل کن با کسی کو قابل است

درد دل کن با کسی کو حامل است

سید اصغر سعادت میر قدیمبارگاه دختر موسی بن جعفر در قم است

 

 

گل تقدیم شماتصاویر حرم حضرت معصومه سلام الله علیها

 

به نام خدا

عرض ادب به محضر حضرت معصومه سلام الله علیها

باچند بیت شعر ناقابل از اینجانب:

 

بارگاه دختر موسی بن جعفر در قم است


 بارگاه دختر موسی بن جعفر در قم است

بارگاهی بس مجلل بس منور درقم است

نام نیکش حضرت فاطمه معصومه است

درفضائل در ردیف حضرت فاطمه است

درگهش باز است برای هرغنی وهر گدا

هرکه دارد حاجتی آری شود حاجت روا

سیداصغر سعادت میرقدیم

 کوچه یتیمان

 

به نام خدا

 کوچه یتیمان

 شعری ناقابل از بنده تحت عنوان

   ( کوچه یتیمان)

 

تذکر: خدمت کردن به یتیمان ومستمندان افتخاری است که نصیب هرکس نمی شود . از خدا بخواهیم که نصیبمان گردد.

 

ای که شلوغ است سرت درامور

لحظه ای هم کوچه ما کن عبور

ای که مقامت متعالی بُوَد

حالت مابین که چه حالی بُوَد؟!

دست تلطُّف به سرما بکش

 لحظه ای هم غصه ما را بچش

 گرچه یتیمیم به ظاهر ولی

عزت ما هست ولای علی (ع)

یاور ما هست خداوندگار

غیر خدا هرچه بُوَد برکنار

برسر ما دست نوازش بکش

ذره ای هم درد یتیمان بچش

بهر سعادت بُوَد این افتخار

درد یتیمان کندش بی قرار

سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 

 

 

یاری که همیشه دربرم هست خداست

 
AKSGIF.IR-allah gif-تصاویر متحرک اللهAKSGIF.IR-allah gif-تصاویر متحرک الله


 

 به نام خدا

دوبیتی ناقابل  زیر از بنده تقدیم شما :


گل تقدیم شمایاری که همیشه دربرم هست خداست

 

یاری که همیشه دربرم هست خداست


 یاری که همیشه دربرم هست خداست

یاری که همیشه در سرم هست خداست

آن  یار  که  دلداده   اویم   دائم

نجواش همیشه در دلم هست خداست


سیداصغر سعادت میرقدیم
خداوندا نگارش های ما را_ ز هر عیب وریا گردان مُبرّا

این چند بیت ناقابل ازبنده تقدیم شما


خداوندا   بده پاداش کامل

به آنانی که هوشیارند وعاقل

به آنانکه مطالب می نگارند

به آنانکه به ما دل می سپارند

خداوندا نگارش های ما را

ز هر عیب وریا گردان مُبرّا

سید اصغر سعادت میرقدیممرد کیست ؟!!!

 

 

 

مرد کیست ؟!!!

 یک دوبیتی ناقابل از بنده تقدیم شما ادب دوستان


 مرد آن است حریف خویشتن باشد

                 ورنه خوار است اگرچه پیل تن باشد

مرد آن است که کنترل کند خود را

              درهوی وهوس امیر خویشتن باشد


سید اصغر سعادت میرقدیم