سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

آواز خوش از پرنده ها می آید

Image result for ?شکوفه های بهاری درختان?‎

***نسیم معرفت***

 

به نام خدا


آواز  خوش   از  پرنده ها   می آید

بوی خوشی از شکوفه ها می آید

یعنی که بهار دلگشا نزدیک است

آری    که  صدای  زنده ها  می آید


** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 باصدامیددرانتظارِ یار نشسته ام*شایدعنایتی کندبه مَنِ دلشکسته ام

Image result for ?گل در گلدان?‎

***نسیم معرفت***

 

 

**باصدامیددرانتظارِ یار نشسته ام*شایدعنایتی کندبه مَنِ دلشکسته ام+نسیم ادب+کلیک

 

 

به نام خدا

 

با   صد امید در   انتظارِ یار  نشسته ام

شاید عنایتی کند به مَنِ دلشکسته ام

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 
من عقابِ تیز پروازم که پروازم بلند

Image result for ?پرواز عقاب?‎

***نسیم معرفت***


** من عقابِ تیز پروازم که پروازم بلند+نسیم ادب+کلیک

 

عقاب


 

من عقابِ تیز پروازم   که  پروازم  بلند

اوجِ دیدم از نیوزلندست تا سوی هُلند

حین پروازم  ندارم  کبریایی  در  سرم

باتواضع هرکجاخواهم بدلخواه می پرم

حین پروازم نگاهم هست بر روی زمین

آفرین بر آنکه داند خویش را  از کمترین

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 


 
دردلم شوری بپاکردی توای شورآفرین*برجمال وحُسن رویت صدهزاران آفری

Related image

***نسیم معرفت***

 

 

** دردلم شوری بپاکردی توای شورآفرین*برجمال وحُسن رویت صدهزاران آفرین+نسیم ادب+کلیک

 


در دلم شوری بپا کردی تو ای شور آفرین

بر جمال و حُسن رویت صد هزاران آفرین

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجیبسی رازهاست نهفته می ماند*زمن مپرس تو حلِّ این معمّا را


Image result for ?شگفتی های آفرینش?‎

***نسیم معرفت***

 


به نام خدا

 

** بسی رازهاست نهفته می ماند*زمن مپرس تو حلِّ این معمّا را+نسیم ادب+کلیک

 

 

بسی رازهاست نِهُفتَه می ماند

زمن مپرس  تو  حلِّ این معمّا را

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 
ذکر یا الله شفابخش دل است * رافعِ صد غُصّه و صد مشکل است

Image result for ?یا الله?‎

تصویر مرتبط

***نسیم معرفت***

 

 

** ذکر یا الله شفابخش دل است * رافعِ صد غُصّه و صد مشکل است+نسیم ادب+کلیک

 


یا الله


یا الله


یا الله

 

 

ذکر  یا الله  شفابخش  دل  است

رافعِ صد غُصّه و صد مشکل است

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 اَشعارغَزَل پُرشده ازرائحه عشق* بی عشق غَزَل رانَبُوَدلطف وصفایی

تصویر مرتبط

***نسیم معرفت***

 

 

** اَشعارغَزَل پُرشده ازرائحه عشق* بی عشق غَزَل رانَبُوَدلطف وصفایی+نسیم ادب+گلیک

 

 

اَشعار غزل  پُر شده   از رائحه عشق

بی عشق غزل را نَبُوَد لطف و صفایی

 

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 رحمی نماتوبر من ای یارغائب من*من طاقت جدایی بیشتر ازاین ندارم

تصویر مرتبط

***نسیم معرفت***

 

 

** رحمی نماتوبر من ای یارغائب من*من طاقت جدایی بیشتر ازاین ندارم+نسیم ادب+کلیک

 


 رحمی نما تو بر من ای یار غائب من

من طاقت جدایی بیشتر از این ندارم

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 

 

عشق گاه پیدا و گاه پنهان بُوَد

عشقِ پیدا صاحبش حیران بُوَد

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 

 آه بُوَد اسمی ز اَسماء خدا+با دلی از آه کن او را صدا

تصویر مرتبط

***نسیم معرفت***

 

 

** آه بُوَد اسمی ز اَسماء خدا+با دلی از آه کن او را صدا+نسیم ادب+کلیک

 


آه بُوَد اسمی ز اَسماء خدا

با دلی از آه کن او را صدا

آه و ناله می دهد دل را صفا

سوز و گریه می دهد دل را شفا

عاشقان از آه دارند آبرو

می دهند دل را صفا و شستشو

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 

*********************************

هر کسی را بهره ای از آه شد

مستحق فیض عندالله شد

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 

***************************

دَرِ رحمت در این شب بر تو باز است

شب آمرزش و راز و نیاز است

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 طاقتم طاق شد ای دلبر فَتّانه من

 

نتیجه تصویری برای گل های معطر

***نسیم معرفت***


به نام خدا

 

** طاقتم طاق شد ای دلبر فَتّانه من+نسیم ادب+کلیک

 

 

طاقتم  طاق شد  ای دلبر  فَتّانه  من

تو کجایی که قرار از دل من رفته زکف

به سلامی به کلامی   دل  ما  را بنواز

ای که دارم شب و روزبهر تو من سوز و گداز

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی   1   2      >