سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

« سرمایه ی خوبان »

 

« سرمایه ی خوبان »


آیه آیه همه جا سوره ی قرآن ادب است

 

باادب باش که تکلیف جوانان ادب است

فرق  مابین بنی آدم وحیوان  ادب است

راحتِ روح زنان،زینت مردان ادب است

باادب باش که سرمایه ی خوبان ادب است

آیه آیه همه جا سوره ی  قرآن ادب است

باادب باش که اندرهمه جا یابی راه 

در قیامت نشود روی سفید تو سیاه

همچویوسف به سرتخت برآیی ازچاه

باادب باش که سرمایه ی خوبان ادب است

آیه آیه همه  جا سوره ی قرآب ادب است

گرتو خواهی که دلت دردوجهان شادشود

هه کس از سخنت خرم و دل شاد  شود

خاطرت یک سره از رنج و غم آزاد شود

باادب باش که سرمشق جوانان ادب است

آیه آیه همه جا  سوره ی قرآب ادب است

بی ادب میشود از فیض الهی  محروم

خویش رامیکندازجهل و شقاوت معدوم

از احادیث و روایات به ما شد  معلوم

شرف و منزلت مرد سخندان ادب است

آیه آیه همه جاسوره ی قرآن ادب است

گشت ازعلم وادب،مذهب اسلام ، عیان

شرح این مسئله امروز نگنجد به بیان

«خوش بودگرمحک تجربه آیدبه میان »

محک خالص کافر ز مسلمان ادب است

آیه آیه همه جاسوره ی قرآن ادب است

مرد را  معرفت علم و ادب می باید

روح را لذت تفریح  و طرب می باید

گرچه درکسب هنررنج وتعب می باید

        آن که هرمشکلی ازوی شودآسان ادب است   

آیه آیه  همه جا  سوره ی قرآب ادب است

                                  دیوان «نسیم شمال»


«درباره ی شاعر»

نام:سید اشرف الدین                   نام خانوادگی:حسینی 

فرزند:سید احمد                        سال‌ تولد:1278ه.ق 

محل تولد:قزوین                        لقب:نسیم شمال و سید اشرف الدین گیلانی


«ترجمه شعر»

« سرمایه ی خوبان »

باادب باش که تکلیف جوانان ادب است

فرق  مابین بنی آدم وحیوان  ادب است

راحت روح زنان،زینت مردان ادب است:

(سعی کن همیشه با ادب باشی زیرا تکلیف و وظیفه ی جوانان با ادب بودن است ، تفاوت میان حیوان و انسان هم ادب است، راحتی روح بانوان و آنچه باعث آراستگی مردان می شود ادب است.)

باادب باش که سرمایه ی خوبان ادب است

آیه آیه همه جا سوره ی  قرآن ادب است:

 (همواره مؤدب باش زیرا ادب دارایی انسان های نیک سرشت است و همه جای کلام خدا هم بر مؤدب بودن تأکید دارد .)

( آیه آیه ... معنای دیگری هم می تواند داشته باشد : ادب مانند آیه های قرآن در همه جا با ارزش و مهم است)

باادب باش که اندرهمه جا یابی راه

 در قیامت نشود روی سفید تو سیاه

همچویوسف به سرتخت برآیی ازچاه:

 (همیشه ادب داشته باش تا بتوانی از این طریق در همه جا نفوذ کنی « در دل مردم جای بگیری » و در روز قیامت روسفید و سربلند باشی و مانند حضرت یوسف ( ع ) که از میان چاه به پادشاهی رسید به جایگاهی رفیع برسی)

باادب باش که سرمایه ی خوبان ادب است:

(با ادب باش که خوب شدن انسان ها ادب است.)

 آیه آیه همه  جا سوره ی قرآب ادب است

گرتو خواهی که دلت دردوجهان شادشود

 هه کس از سخنت خرم و دل شاد  شود

خاطرت یک سره از رنج و غم آزاد شود:

(اگر می خواهی درهردو دنیا همواره شاد و خرم باشی و همه از سخن تو لذت ببرند و خوشحال شوند و فکر و خیالت از هر گونه غم و غصه راحت باشد.) 

باادب باش که سرمشق جوانان ادب است:

(با ادب باش که الگوی جوانان ادب است.)

 آیه آیه همه جا  سوره ی قرآب ادب است

 بی ادب میشود از فیض الهی  محروم

 خویش رامیکندازجهل و شقاوت معدوم

از احادیث و روایات به ما شد  معلوم:

(انسان بی ادب از بخشش خداوند بی نصیب می ماند از روی نادانی و بدبختی خود را به نابودی می کشاند از حکایات و سخنان و احادیث برای ما روشن شده است که:)

شرف و منزلت مرد سخندان ادب است:

(آبرو و مقام فرد دانا ادب است.)

آیه آیه همه جاسوره ی قرآن ادب است

گشت ازعلم وادب،مذهب اسلام ، عیان

شرح این مسئله امروز نگنجد به بیان :

(آنچه آشکار کننده و بیانگر دین اسلام است دانش و ادب است و شرح و توضیح دادن این مسئله در این جا به درازا می کشد . چقدر خوب است که ابزار سنجش ما ، تجربه و آزمایش باشد . ( تجربه به خوبی ارزش مؤدب بودن را نشان می دهد ) 

«خوش بودگرمحک تجربه آیدبه میان »

محک خالص  کافر ز مسلمان ادب است:

(بهترین وسیله ی تشخیص کافر و مسلمان هم همین ادب است . ادب نشانگر مسلمان بودن است و سرتاسر قران کریم بر با ادب بودن تأکید می کند .)

آیه آیه همه جاسوره ی قرآن ادب است

مرد را  معرفت علم و ادب می باید

روح را لذت تفریح  و طرب می باید

گرچه درکسب هنررنج وتعب می باید:

 (انسان باید دانش و شناخت و ادب داشته باشد و برای راحتی و شادی روح انسان ادب لازم است گر چه برای به دست آوردن دانش و اگاهی باید رنج و زحمت و سختی کشید)

آن که هرمشکلی ازوی شودآسان ادب است:

 (چیزی که مشکلات برای آن آسان اند ادب است.)

آیه آیه  همه جا  سوره ی قرآب ادب است

http://sarmayekhoban.lxb.ir/