سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

آموخته ایم درس شهامت ازکربلا

به نام خدا


شعری ناقابل از بنده تقدیم شما


ما مفتخر  به  حب   آل حیدریم

تازنده ایم دل به بیگانه نسپریم

آموخته ایم درس شهامت ازکربلا

درراه دین خطرها به جان می خریم

بادشمنان دست سازش نمی دهیم

ما  پیروان    راه     علی      اکبریم

تازنده ایم تن به خواری نمی دهیم

ما باحسین، فرزندزهرای اطهریم


سیداصغرسعادت میرقدیم