سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

با اهل ادب نشین که بهنام شوی

***نسیم معرفت**

به نام خدا

 

دوبیت شعر ناقابل از بنده تقدیم شما :

 

**با اهل ادب نشین که بهنام شوی

 

گر تو قدمی سوی ادب گام نهی

از بی ادبی رها و خوشنام شوی

از اهل ادب جدا مشو ای عاقل

با اهل ادب نشین که بهنام شوی


سیداصغرسعادت میرقدیم

********************************************

 

آنان که قدمی سوی ادب گام نهند

 

به نام خدا


یک بیت شعر از بنده تقدیم شما


آنان که قدمی سوی ادب گام نهند

ازبی ادبی  رها و  خوشنام شوند


سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی