سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

گرهمرهی حضرت دادارشودهمراهم*دوست دارم که پی نیکی ونیکان باشم


نتیجه تصویری برای تک بیت

***نسیم معرفت***

 


#شعر


#تک بیت


* گرهمرهی حضرت دادارشودهمراهم*دوست دارم که پی نیکی ونیکان باشمگر همرهی  حضرت دادار  مرا یار  شود
دوست دارم که پی نیکی و نیکان باشم


یا


گر همرهی حضرت دادار شود  همراهم
دوست دارم  که پی نیکی و نیکان باشمیاگر همرهی حضرت دادار شود همراهم
دوست  دارم  قدمی  در ره  حق بردارم شعراز:  آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی